Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Βασικές Πληροφορίες

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Ολοκλήρωση ή διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Υποχρεώσεις εργοδοτών

Βασικές Πληροφορίες

 • Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 960 ώρες, αποτελεί το πέμπτο εξάμηνο κατάρτισης και η υλοποίησή της ή η απαλλαγή από αυτή είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).
 • Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ακόμα και σε διαφορετικούς εργοδότες.
 • Μπορεί να ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου θεωρητικής κατάρτισης, δεν μπορεί όμως να διεξάγεται ταυτόχρονα με το Γ’ και το Δ’ εξάμηνο κατάρτισης. Έτσι, οι καταρτιζόμενοι/ες που ξεκινάνε πρακτική άσκηση τους καλοκαιρινούς μήνες μετά την ολοκλήρωση του του πρώτου έτους, θα πρέπει να διακόψουν πριν την έναρξη του δεύτερου.
 • Ο πρακτικά ασκούμενος μπορεί να εργάζεται την ίδια περίοδο, ωστόσο οι ώρες εργασίας δεν θα πρέπει να συμπίπτουν με αυτές της πρακτικής και το άθροισμα των ωρών πρακτικής άσκησης και εργασίας να μην υπερβαίνει τις 13 ώρες ανά ημέρα.
 • Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί δύο χρόνια μετά τη λήξη του Δ’ εξαμήνου
 • Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει κάθε 1η και 15η κάθε μήνα, με την προσκόμιση στη γραμματεία της ΣΑΕΚ των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Βήμα 1: Βρίσκετε εργοδότη, ο οποίος συμπληρώνει και υπογράφει τα εξής έντυπα

Βήμα 2: Προσκομίζετε τα παραπάνω έντυπα στη γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. μαζί με

 • Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης: Έντυπο προς συμπλήρωση [DOC | PDF]
 • Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου: Έντυπο προς συμπλήρωση [DOC | PDF]
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ: Μπορείτε να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που σε αυτήν δεν φαίνεται το ΑΦΜ σας,  θα χρειαστεί να προσκομίσετε άλλο δημόσιο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ σας, όπως πχ από τη σελίδα της ΑΑΔΕ επιλέγοντας “Μητρώο Φυσικού Προσώπου” και στη συνέχεια “Έκδοση”.

Βήμα 3: Παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. θεωρημένη σε δύο αντίτυπα την Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης και την Απόφαση Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, τα οποία προσκομίζετε στον Εργοδότη.

Βήμα 4: Προμηθεύεστε το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης από κάποιο συνεργαζόμενο βιβλιοπωλείο (θα σας σταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα).

Βήμα 5: Με την έναρξη της πρακτικής άσκησης ο εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στη Σ.Α.Ε.Κ.

Ολοκλήρωση ή Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται μόλις συμπληρωθούν 960 ώρες πρακτικής άσκησης, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Τυπικά, η διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνει περισσότερες εργάσιμες ημέρες από αυτές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προκειμένου να μπορούν να αναπληρωθούν ενδεχόμενες απουσίες του πρακτικά ασκούμενου.

Με την ολοκλήρωση ή τη διακοπή της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος πρέπει να προσκομίσει άμεσα στη γραμματεία της σχολής

 1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής (Παρουσίας) [DOC PDF](συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη). Στη περίπτωση ολοκλήρωσης αναγράφεται στη βεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκαν 960 ώρες πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση διακοπής, οι ώρες που είχαν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία της διακοπής.
 2. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 
 3. Ο Εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στη Σ.Α.Ε.Κ.

Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση διακόπτεται πριν την ολοκλήρωσή της, θα πρέπει να προσκομιστεί στη γραμματεία και

 • Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής Πρακτικής Άσκησης [DOC PDF

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να προσκομιστούν:

 • 2 φωτογραφίες, όμοιες τύπου ταυτότητας 

Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Οι εργοδότες υποχρεούνται:

 • να ορίσουν ένα έμπειρο στέλεχος ως τον/την επόπτη/τρια (ή Εκπαιδευτή/τρια στο χώρο εργασίας) που αναλαμβάνει την παρακολούθηση και υποστήριξη των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον/την πρακτικά ασκούμενο/η,
 • στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικά ασκούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2 της υπ’ αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3938/τΒ’/2021), οι οποίες ανέρχονται σε
  • 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σε περίπτωση που ο πρακτικά ασκούμενος/η είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος,
  • 6,45% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, σε διαφορετική περίπτωση, όπου εκτός από τις εισφορές κατά του κινδύνου ατυχήματος καταβάλλονται και οι εισφορές για παροχές του κλάδου υγείας,
 • στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 3520/τ.Β’/2019, καθώς υποχρεούνται στην αναγγελία της Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,
 • να μην προσλαμβάνουν περισσότερους πρακτικά ασκούμενους από όσους επιτρέπει ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Ειδικότερα
  • α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται έναν (1) πρακτικά ασκούμενο,
  • β) Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, όπως και για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα,
  • γ) Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση,
  • δ) Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται πρακτικά ασκούμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων τους.