Απαλλαγές

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ε.Ε.Κ.Ν του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αρ. Κ5/160259, ΦΕΚ 5837Β’/2021):

  • “Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή́ από́ τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί́, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από́ έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη Βεβαίωση Επαγγελματική Κατάρτισης που κατέχουν.” (παρ. 5 του άρθρου 8)
  • “Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το πτυχίο ειδικότητας, από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.” (παρ. 8, άρθρο 5)

Διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει πλέον η διάταξη για τις απαλλαγές μαθημάτων σε περίπτωση που καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, καθώς και η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτει πιστοποιημένο προσόν (άρθρο 16 του προηγούμενου Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (αρ. 5954, ΦΕΚ 1807Β’/2014))