Νομοθεσία

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε αποφάσεις και νομοθεσία που αφορούν στη λειτουργία των Ι.Ε.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Νόμος υπ’ αριθμ. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης […]» (ΦΕΚ 254 Α’/21-12-2020)
 • Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Απόφαση Γ.Γ. Κ5/160259 (ΦΕΚ 5837 Β’/15-12-2021))

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • Ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ (βλ. παραπάνω)
 • Άρθρο 27 του Ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης […]» (ΦΕΚ 254 Α’/21-12-2020)
 • Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. K5/97484/05-08-2021 «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», (ΦΕΚ 3938 Β’/26-08-2021).
 • Εγκύκλιος αρ. 51 με αρ.πρωτ. 359893/20-09-2021 του e-ΕΦΚΑ με θέμα «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
 • Εγκύκλιος Πρακτικής Άσκησης (K1/146931/2015)
 • Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζομένων ΙΕΚ (Υ.Α. 139931/2015)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών για Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης στο σύστημα Εργάνη:
  • Υποχρέωση υποβολής (Άρθρο 10 Ν. 4554/2018)
  • Διαδικασία και Έντυπο 3.5 (Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019)
 • Υποχρέωση εργοδοτών για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικά ασκούμενων (άρθρο 3, παρ.2 της υπ’ αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 3938 Β’/2021)
 • Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής για το πλαίσιο της πράξης “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” (3η αναθεωρημένη έκδοση, 27.03.2023)

ΟΑΕΔ – ΑΝΕΡΓΙΑ

 • Ανεργία και κατάρτιση 2018 (Άρθρο 34 Ν. 4554/2018)
 • Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για κατάρτιση και ανεργία 2017 (ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ