Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή

 1. Γενικά καθήκοντα
 2. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών ΣΑΕΚ σε εργαστηριακούς χώρους
 3. Ενημέρωση e-Class
 4. Προγραμματισμός αναπληρώσεων
 5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 6. Αξιολόγηση καταρτιζομένων
 7. Ολοκλήρωση Μαθημάτων Κατάρτισης

1. Γενικά Καθήκοντα

Κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, οι εκπαιδευτές οφείλουν:

 • Προσέρχονται έγκαιρα πριν την έναρξη της διδακτικής ώρας και να πιστοποιούν την προσέλευση τους γράφοντας την ώρα έναρξης του μαθήματος στο Παρουσιολόγιο Εκπαιδευτών.
 • Καταγράφουν τους καταρτιζόμενους που απουσιάζουν στο Απουσιολόγιο κατά την έναρξη της εκάστοτε διδακτικής ώρας.
 • Τηρούν το Βιβλίο ύλης του μαθήματος καταγράφοντας στο τέλος της ημέρας τη διδαχθείσα ύλη.
 • Ενημερώνουν την πλατφόρμα E-class σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί από τη διεύθυνση της ΣΑΕΚ.
 • Ανταποκρίνονται στα λοιπά καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο (παρ θ, άρθρο 25).
 • Να ενημερώνουν άμεσα τη Γραμματεία σε περίπτωση απουσίας τους ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι καταρτιζόμενοι και να εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης του κενού στο πρόγραμμα.

Για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται από διαφορετικές δομές σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, οι εκπαιδευτές θα πρέπει

 • Πριν το πρώτο μάθημα, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Τομέα, να ενημερωθούν για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και να υπογράψουν το έντυπο χρέωσης εξοπλισμού του εργαστηρίου.
 • Να συμπληρώνουν σε κάθε μάθημα το βιβλίο συμβάντων εργαστηρίου, το οποίο υπάρχει στο χώρο, πιθανότατα στο γραφείο εκπαιδευτικού.
 • Να ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση της ΣΑΕΚ σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια ζημιά. Συνίσταται δε, αυτή να αποτυπώνεται και σε φωτογραφία
 • Να χρησιμοποιούν μόνο τα αναλώσιμα που έχει προμηθευτεί τη ΣΑΕΚ, τα οποία αποθηκεύουν σε ειδικό χώρο.
 • Να επαναφέρουν μετά το πέρας του μαθήματος τη διαρρύθμιση του χώρου όπως ήταν, σε περίπτωση που έκαναν αλλαγές.

3. Ενημέρωση e-Class

Η 2η ΣΑΕΚ Ηρακλείου έχει ήδη εγκαταστημένη και σε χρήση τα τελευταία χρόνια την ηλεκτρονική πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass.

eClass | 2η ΣΑΕΚ Ηρακλείου : 2saiekirak.sch.gr/eclass

Την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, δημιουργούνται από τους διαχειριστές της eClass όλοι οι λογαριασμοί Εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων για όλα τα μαθήματα και έχει γίνει η εγγραφή των χρηστών στα μαθήματα. Με την είσοδο του στην eClass κάθε χρήστης βλέπει τα μαθήματα του. Εάν κάποιος έχει λογαριασμό από τα προηγούμενα εξάμηνα, εξακολουθεί να ισχύει.

Δεδομένης της απουσίας εγχειριδίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, η eClass αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την υποβοήθηση της δια ζώσης διδασκαλίας. Κάθε εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον να:

 • διαμορφώσει κατάλληλα την περιγραφή του μαθήματος ώστε αυτή να περιλαμβάνει το περιεχόμενο του μαθήματος, την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής του,
 • ενημερώνει τους καταρτιζόμενους για οποιαδήποτε έκτακτη αλλαγή στο πρόγραμμα, δηλαδή για τις αναπληρώσεις, τη μη διεξαγωγή κάποιου προγραμματισμένου μαθήματος και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις,
 • ενημερώνει τους καταρτιζόμενους για την ημερομηνία της εξέτασης προόδου, καθώς και για την ύλη των εξετάσεων προόδου και των τελικών εξετάσεων,
 • αναρτά εκπαιδευτικό υλικό που αντιστοιχεί στις ενότητες που έχουν διδαχθεί μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι απαραίτητο να είναι πρωτότυπο. Μπορεί να αξιοποιηθεί οποιαδήποτε διαθέσιμη πηγή, τηρώντας πάντα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και κάνοντας σαφή αναφορά στην πηγή,
 • δημιουργήσει την εργασία του εξαμήνου, αξιοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο,
 • στα θεωρητικά μαθήματα, να αναρτήσει τις ερωτήσεις πιστοποίησης που αντιστοιχούν στο μάθημά του/της  (μόνο τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων, όχι απαραίτητα τις απαντήσεις).

Βοηθητικά μπορείτε να:

Παρακαλείστε να επισημάνετε στους καταρτιζόμενους ότι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σημειώσεις, εργασίες, ανακοινώσεις του μαθήματος) θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της eClass.

4. Προγραμματισμός αναπληρώσεων

Στις ώρες που πρέπει να αναπληρωθούν περιλαμβάνονται:

 • Δύο εβδομάδες μαθημάτων λόγω καθυστερημένης έναρξης του εξαμήνου, καθώς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 μαθήματα εντός 13 εβδομάδων.
 • Οι αργίες της Καθαράς Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου.
 • Η Παρασκευή 7 Ιουνίου και η Δευτέρα 10 Ιουνίου λόγω της διενέργειας των ευρωεκλογών.
 • Ενδεχόμενες απουσίες εκπαιδευτή. Τονίζεται ότι επειδή οι αναβολές των μαθημάτων δημιουργούν αναστάτωση στον προγραμματισμό των καταρτιζομένων, αυτές θα πρέπει να οφείλονται σε σοβαρούς λόγους.

Κατά την έναρξη του εξαμήνου καταρτίζεται από τη Διεύθυνση της ΣΑΕΚ, σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους το πρόγραμμα των αναπληρώσεων για το σύνολο του εξαμήνου. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να μελετούν προσεκτικά των προγραμματισμό των αναπληρώσεων και να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που αδυνατούν να πραγματοποιήσουν κάποια αναπλήρωση ή σε περίπτωση που εντοπίσουν κάποιο λάθος στον προγραμματισμό.

5. Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα εργαστηριακά μαθήματα. Συνιστάται να γίνονται εντός του ωραρίου κατάρτισης, δηλαδή Δευτέρα έως Παρασκευή από τη 13:00 έως τις 21:00. Σε περίπτωση που κάποια εκπαιδευτική επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες ή Σάββατο εξαιτίας του ωραρίου λειτουργίας του φορέα προορισμού, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατά την εισήγηση της επίσκεψης και να διασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη και η παρουσία των καταρτιζομένων με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από το σύνολο του τμήματος. Σε περίπτωση που υπάρχουν καταρτιζόμενοι που αδυνατούν να παρευρεθούν, η εισήγηση της εκπαιδευτικής επίσκεψη θα απορρίπτεται.

Ο εκπαιδευτής εισηγείται την εκπαιδευτική επίσκεψη συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία του σχετικού εντύπου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ (Εισήγηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης). Με την έγκριση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, αυτή καταχωρείται στο on-line πρόγραμμα του τμήματος και αποστέλλεται στον εκπαιδευτή το παρουσιολόγιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης ο συνοδός εκπαιδευτής συμπληρώνει το Έντυπο Έκθεσης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης και το αποστέλλει ηλεκτρονικά μαζί με 2 ή 3 φωτογραφίες προκειμένου να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΣΑΕΚ, καθώς και το παρουσιολόγιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

6. Αξιολόγηση καταρτιζομένων

Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση Προόδου β) ατομικές/ομαδικές Εργασίες και γ) Τελική Εξέταση.

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει ως εξής:

Τελική Βαθμολογία μαθήματος (Τ.Β.) =  30% * Βαθμός Προόδου (Β.Π.) + 10% * βαθμός εργασίας +   60% * Βαθμός Τελικής Εξέτασης (Β.Τ.Ε.)  /  ΤΒΜ =  30% * ΒΠ + 10% * ΒΕ + 60% * ΒΤΕ

 • Στα μικτά μαθήματα, πραγματοποιείται ξεχωριστή εξέταση για το εργαστηριακό και το θεωρητικό μέρος αλλά ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους.
 • Στα μαθήματα που διδάσκονται από 2 ή περισσότερους εκπαιδευτές, τα θέματα βγαίνουν από όλους τους εκπαιδευτές και ο καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς.
 • Τα θέματα των εξετάσεων θεωρούνται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. πριν διανεμηθούν στους καταρτιζόμενους. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να αποστέλλουν τα θέματα στη γραμματεία της ΣΑΕΚ το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας των εξετάσεων.
 • Ο/Η εισηγητής/τρια, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος παραδίδει το φάκελο της εξέτασης (εσωκλείοντας τα θέματα, τα βαθμολογημένα πλέον γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση βαθμολογίας) στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ.
 • Τα πρότυπα έντυπα εξετάσεων (προόδου και τελικών εξετάσεων) μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ στην ενότητα Αιτήσεις – Έντυπα. Σε αυτά αναφέρετε εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση ή τις μονάδες κάθε θέματος και διευκρινίζετε αν οι απαντήσεις θα δοθούν στο ίδιο το φύλλο των θεμάτων (διαμορφώνοντάς το κατάλληλα ώστε να διευκολυνθούν οι καταρτιζόμενοι/ες κατά τη συμπλήρωσή του) ή σε κόλλα αναφοράς.
 • Καταρτιζόμενοι/ες οι οποίο αποδεδειγμένα δεν δύναται να εξεταστούν γραπτώς, εξετάζονται προφορικά μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης του μαθήματος. Στις καταστάσεις βαθμολογίας που βρίσκονται στο φάκελο εξέτασης του μαθήματος οι προφορικά εξεταζόμενοι σημειώνονται με *.
 • Ο/Η εκπαιδευτής/τρια βαθμολογεί αναγράφοντας αριθμητικά την επίδοση του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού, σε κλίμακα από 1 έως 10 και χωρίς δεκαδικά ψηφία, στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο των απαντήσεων αριθμητικώς και ολογράφως και υπογράφει.
 • Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό βάζοντας τη μονογραφή του δίπλα στη διαγραφή.
 • Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.
 • Βαθμολόγηση με μονάδα (01).  Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Καταρτιζόμενος ο οποίος  με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης ή προβαίνει σε αντιγράφει, βαθμολογείται με μονάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τον επιτηρητή πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.

Σε ότι αφορά την εξέταση προόδου

 • ορίζεται από τον εκπαιδευτή, πραγματοποιείται εντός της ώρας του μαθήματος και γνωστοποιείται στη Γραμματεία και στους καταρτιζόμενους μέσω ανάρτησης στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ανακοίνωσης στην eClass του μαθήματος
 • η ημερομηνία, η ώρα και η ύλη της εξέτασης προόδου αναρτώνται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτή στην eClass του μαθήματος
 • χρέη επιτηρητή κατά τη διάρκεια της εξέτασης εκτελεί ο εκπαιδευτής του μαθήματος.

Σε ό, τι αφορά τις Τελικές εξετάσεις ισχύουν τα εξής:

 • Καταρτιζόμενος ο οποίος απουσιάζει από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση της ΣΑΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, προκειμένου να διερευνηθεί το δικαίωμα επανεξέτασης του και να προγραμματιστεί στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο.
 • Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης.
 • Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης της ΣΑΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.
 • Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή/και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών (ή και αναλογικό συνδυασμό αυτών), εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.
 • Στην τελική εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων χρέη επιτηρητών αναλαμβάνουν μη σχετιζόμενοι με το μάθημα εκπαιδευτές, οριζόμενοι από της ΣΑΕΚ.
 • Οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία τον φάκελο εξέτασης του μαθήματος τη μέρα της εξέτασης. Οι επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, τη συμπλήρωση των στοιχείων του φακέλου εξέτασης και την παράδοση του στον εισηγητή μετά το πέρας της εξέτασης.
 • Οι επιτηρητές, αφού διαγράψουν τυχόν κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφουν στο τέλος των απαντήσεων των θεμάτων, καταμετρούν τα παραδοθέντα γραπτά αντιπαραβάλλοντας τα με την κατάσταση των καταρτιζομένων και πιστοποιούν τους απόντες  αναγράφοντας τα ονοματεπώνυμα τους στην ονομαστική κατάσταση των εξετάσεων.

Αναφορικά με την Εργασία ισχύουν τα εξής:

 1. Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται ανά μάθημα, μεταξύ της 3ης με 9ης βδομάδας κατάρτισης, με θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.
 2. Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.
 3. Στα μικτά μαθήματα, πραγματοποιείται εργασία τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος. Όταν το μάθημα διδάσκεται από τον ίδιο εκπαιδευτή/τρια, μπορεί το θέμα της να είναι κοινό, για παράδειγμα στο θεωρητικό να αναλύεται το θεωρητικό μέρος του θέματος ενώ το εργαστηριακό να είναι πιο πρακτικό.
 4. Η συμμετοχή στην εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους, όπως και η βαθμολόγηση της. Μη παράδοση της βαθμολογείται με μηδέν (0).
 5. Η ανακοίνωση/ανάθεση της εργασίας γίνεται μέσω του εργαλείου «Εργασίες» της eClass του μαθήματος. Μέσω αυτού γίνεται και η ανάρτηση της εργασίας από τους σπουδαστές. Μέσω αυτού μπορεί να γνωστοποιείται στους σπουδαστές και η βαθμολόγηση της.
 6. Η εργασία μπορεί να είναι γραπτή εργασία ή παρουσίαση ή, στην περίπτωση εργαστηριακού μαθήματος, κάποιο τεχνούργημα (κατασκευή/δημιουργία). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει παραδοτέο αρχείο (κειμένου, παρουσίασης, φωτογραφία, video, κ.ά.) το οποίο θα υποβληθεί στην eClass.
 7. Η βαθμολογία θα παραδίδεται μέσω της σχετικής κατάστασης βαθμολογίας  στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ (θα σας σταλεί το σχετικό έντυπο). Συνιστάται, παρ’ όλα αυτά οι εκπαιδευτές να καταχωρούν και τη βαθμολογία στην eClass προκειμένου να ενημερώνονται αμεσότερα οι καταρτιζόμενοι.

7. Ολοκλήρωση Μαθημάτων Κατάρτισης

Όταν πλησιάζει η ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης του εξαμήνου (πχ προτελευταία εβδομάδα) θα πρέπει κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να μετρήσει στο Παρουσιολόγιο Εκπαιδευτών τα μαθήματα που έχει πραγματοποιήσει και να υπολογίσει ώστε τα μαθήματα του να ολοκληρώνονται πλήρως έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μαθημάτων κατάρτισης του εξαμήνου (βλ. Χρονοδιάγραμμα)

Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε μάθημα οι προβλεπόμενες εβδομάδες κατάρτισης είναι δεκαπέντε (15). Οπότε, για να ολοκληρωθούν οι ώρες κάθε μαθήματός, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί

( Ώρες μαθήματος ανά εβδομάδα ) x 15

Επίσης ολοκληρώνοντας τα μαθήματα κατάρτισης, πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

 1. Να είναι συμπληρωμένο το απουσιολόγιο του τμήματος με τα μαθήματα του.
 2. Να έχει συμπληρώσει στο Παρουσιολόγιο Εκπαιδευτών τα μαθήματα του.
 3. Να έχετε συμπληρώσει στο Βιβλίο Ύλης τα μαθήματα του.

Τέλος να κλείσει το Βιβλίο Ύλης του μαθήματος του, γράφοντας ένα κείμενο όπως:
«Κλείνει σήμερα …<ημερομηνία> το παρόν Βιβλίο Ύλης του μαθήματος. Ως εξεταστέα ύλη ορίζεται η παραπάνω διδαχθείσα, σύμφωνα και με τον Οδηγό Κατάρτισης του μαθήματος.
Ο/Η εκπαιδευτής/τρια
»    με ονοματεπώνυμο και υπογραφή.